Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene gebruikersvoorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Algemene voorwaarden: de hierna genoemde bepalingen die van toepassing zijn op alle rechtsverhoudingen tussen gebruikers en GetCrewDone B.V..

1.2 GetCrewDone: GetCrewDone B.V., gevestigd te Amersfoort, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 89513134.

1.3 Gebruiker: diegene die door middel van aanmelding op het platform van GetCrewDone gebruik kan maken van de door GetCrewDone aangeboden diensten.

1.4 Platform: De digitale afgeschermde omgeving van GetCrewDone, die doorgebruikers (studenten en bedrijven), gebruikt wordt voor het ontdekken, ontwikkelen en verbinden van talent door middel van het doen van vooraf gespecificeerde opdrachten.

1.5 Persoonlijk account: het op het platform afgeschermde persoonlijke gedeelte ten behoeve van de gebruiker.

1.6 Overeenkomst: Een schriftelijke overeenkomst van opdracht tussen de gebruikers, die gericht is op het verrichten van diensten voor een gebruiker van GetCrewDone.

1.7 Bedrijven: Aangesloten ondernemingen en/of organisaties die binnen het platformopdrachten kunnen plaatsen en de mogelijkheid hebben in contact te treden met gebruikers die aansluiten bij de voor hen geschikte profielen of opdrachten.

1.8 Gegevens: Alle op de website en het platform van GetCrewDone geplaatste profielen, persoonsgegevens, teksten, informatie, afbeeldingen, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, betaalgegevens, opdrachten, koppelingen enzovoort, zulks inde ruimste zin van het woord ongeacht door wie deze zijn geplaatst.

1.9 Abonnementen: Een maandelijkse betaling van de bedrijven naar GetCrewDone ten behoeve van het gebruik van het platform en extra services.

1.10 Plaatsingsfee: Een betaling van een percentage per opdracht van de bedrijven naar GetCrewDone ten behoeve van het plaatsen van een opdracht.

1.11 De student: Een gebruiker die via GetCrewDone reageert op opdrachten en deze uitvoert.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussengebruikers en GetCrewDone en elk gebruik en/of toegang van zowel de website als het (persoonlijke) platform van GetCrewDone.

2.2 Door gebruik te maken van de dienstverlening van het platform en/of de website van GetCrewDone, op welke wijze dan ook, aanvaardt de gebruiker gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden.

2.3 Deze algemene voorwaarden kunnen op elk willekeurig moment door GetCrewDone worden aangepast. In dat geval wordt de gebruiker via het platform van GetCrewDone of per e-mail op de hoogte gesteld van de gewijzigde algemene voorwaarden. Wanneer de gebruiker het gebruik van het platform voortzet nadat de algemene voorwaarden zijn aangepast, wordt de gebruiker geacht de nieuwe algemene voorwaarden te hebben geaccepteerd.

2.4 De geldende algemene gebruikersvoorwaarden zijn te allen tijde in te zien op het platform van GetCrewDone.

Artikel 3 GetCrewDone

De website van GetCrewDone is een digitaal platform, waarvan een gebruiker gebruik kan maken en waarbinnen de gebruiker zich kan profileren, diensten kan afnemen van GetCrewDone en in contact kan treden met andere gebruikers en/of bedrijven. Op deze manier kunnen studenten hun profiel ontdekken, zichzelf ontwikkelen aan de hand van verschillende tools en content, zoals opdrachten, en in contactkunnen treden met bedrijven en/of andere gebruikers.

Artikel 4 Privacy

Voorde registratie en verwerking van de door gebruiker verstrekte persoonsgegevens wordt er verwezen naar de privacy policy zoals deze is gepubliceerd op de website. De privacy policy maakt integraal onderdeel uit van de algemene voorwaarden. De diensten van GetCrewDone voldoen aan de wetgeving aangaande de bescherming van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 5 Online platform

5.1 De persoonlijke omgeving binnen GetCrewDone behoort tot het besloten gedeelte van de website. Binnen het GetCrewDone-account kunnen studenten zichzelf ontwikkelen door middel van onder meer het doen van opdrachten. Gebruikers zijn nimmer verplicht om opdrachten en dergelijke aan te nemen, noch is GetCrewDone verplicht om dit aan te bieden.

5.2 Onverminderd het voorgaande gaat GetCrewDone er echter wel van uit dat de gebruiker zich inspant om deel te nemen aan georganiseerde activiteiten binnen het platform. Daarnaast gaat GetCrewDone ervan uit dat de studenten op de hoogte wensen te worden gehouden van activiteiten die worden georganiseerd vanuit GetCrewDone, en de aanbiedingen van aangesloten bedrijven/gebruikers.

Artikel 6 De opdrachten

6.1 Naast de eerdergenoemde diensten kunnen bedrijven opdrachten opstellen en plaatsen. Deze opdrachten worden door de studenten opgelost en/of uitgevoerd.

6.2 Een bedrijf betaalt aan GetCrewDone voor voornoemde aangeboden dienst een nader te bepalen plaatsingsfee, welke bestaat uit een percentage van de opdrachtwaarde vermeerderd met €1,- partner fee. De betalingen van de plaatsingsfee vinden plaats middels automatische incasso.

6.3 Een bedrijf betaalt aan GetCrewDone voor voornoemde aangeboden dienst een abonnement per maand naast de plaatsingsfee. Er zijn verschillende vormen van abonnementen met verschillende prijzen. Betalingen van de abonnementen vindenplaats door middel van automatische incasso.

6.4 Voorafgaand aan de aanvang van de opdracht worden de financiële afspraken besproken en vastgelegd, voor zover op dat moment te overzien is. De financiële vergoeding wordt vooraf op het platform bij de opdracht weergegeven.

6.5 GetCrewDone heeft het recht het door haar gehanteerde plaatsingsfee tarief of abonnementstarief te wijzigen.

6.6 Voor het doen van de opdrachten wordt er voor de studenten een vooraf bekende vergoeding gegeven. De uit te keren bedragen zijn vooraf bekend en worden bij elke opdracht weergegeven. Na afronding van een opdracht zal het geld middels automatische incasso, iDeal of SEPA betaling worden betaald door het bedrijf. Een derdenpartij van GetCrewDone zal zorg dragen dat deze betaling direct op rekening van de student komt. GetCrewDone beheert geen eigenaarschap over dit geld.  Op deze wijze kunnen studentengeld verdienen door het doen van opdrachten. Hierbij dient te worden opgemerkt dat als een student nul sterren behaalt, de student de opdracht niet heeft uitgevoerd. Hierdoor zal de student niet worden uitbetaald, tenzij de student kan aantonen dat de student een hogere waardering behoort toe te komen.

6.7 De student geeft, waar mogelijk, na het afronden van de opdracht op hoeveel uren zij hebben gewerkt voor de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft daarop demogelijkheid om deze uren goed te keuren of te wijzigen. Op basis van de verstrekte gegevens zal er automatisch een betaling worden gegenereerd welke moet worden voldaan door de bedrijven.

6.8 De student heeft, conform het bepaalde in artikel 15 (rechten van intellectuele eigendom) geen aanspraak op mogelijke rechten van intellectuele eigendom die verband houden met de door het student aangedragen oplossingen voor opdrachten.

6.9 De financiële beloning wordt pas aan de student uitbetaald wanneer de bedrijven een review hebben achtergelaten op het platform over de werkzaamheden van de student. Indien er geen review wordt gedaan is het mogelijk om de uitbetaling van de opdracht automatisch na 14 dagen na de einddatum plaats te laten vindenindien het bedrijf de betalingen heeft voldaan.

6.10 Ten behoeve van de uitbetaling van de opdrachten heeft de derdenpartij die de betalingen voor GetCrewDone verzorgt in ieder geval de volgende gegevens nodig, te weten volledige voor- en achternamen, geboortedatum, IBAN-nummer, tenaamstelling van het bankrekeningnummer en adres. Indien de student zichzelf wil laten uitbetalen, dienen zij voornoemde gegevens in te vullen bij dederdenpartij die de betalingen verzorgt. De studenten zijn zelf geheelverantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens. De derdenpartij kan waar nodig extra gegevens vragen zodat de betalingen conform wet- en regelgeving kunnen worden voltooid. Het foutief en/of onvolledig doorgeven van zijn/haar gegevens kan niet aan GetCrewDone worden tegengeworpen. GetCrewDone is hiervoor geheel niet aansprakelijk.

6.11 Een bedrijf is gerechtigd om zelfstandig opdrachten te plaatsen. Indien een bedrijf zelfstandig een opdracht wenst te plaatsen is het noodzakelijk om in ieder geval een abonnement te hebben en waar nodig ook de servicefee te betalen.

6.12 Op de studenten rust een inspanningsverplichting, in die zin dat zij verplichtzijn de opdracht naar beste geweten te doen, maken of oplossen. Dit om de kwaliteit te kunnen waarborgen.

6.13 Indien een student niet komt opdagen vindt er geen betaling voor de studentplaats, niet op komen dagen of afzegging binnen 48 uur kan de student verwijderd worden van het platform.

6.14 Indien een bedrijf niet de juiste student kan vinden of niemand reageert op een opdracht is dit voor rekening van het betreffende bedrijf. GetCrewDone is niet genoodzaakt om het bedrijf te compenseren.

6.15 Het leveren van een hoogwaardig kwalitatief platform is een kernpunt van GetCrewDone.

6.16 Een bedrijf is bij het controleren van de opdracht verplicht dit te doen aan de hand van een in het platform geïntegreerd ratingsysteem, welke een sterrenrating toekent aan de geboden opdrachten.

6.17 Studenten zijn zelf gehouden en geheel verantwoordelijk voor het juist en volledig opgeven van de genoten inkomsten. De opbrengsten die zijn genoten door het maken van opdrachten dienen te worden opgegeven bij het doen van belastingaangifte als inkomsten uit overig werk. Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van GetCrewDone is uitgesloten.

Artikel 7 betaling

7.1 Betaling van de opdracht vindt plaats via de door GetCrewDone beschikbaar gestelde infrastructuur. Het bedrijf betaald bij het afronden van een opdracht de volledige opdrachtwaarde vermeerderd met €1,- partner fee aan de derdenpartij van GetCrewDone. Indien er binnen twee weken na de einddatum en betaling van de opdracht geen review is geplaatst, behoudt GetCrewDone het recht om via dederdenpartij de betaling door te storten naar de student.

7.2 GetCrewDone spant zich in om binnen twee werkdagen na het vrijgeven van de betaling het geld bij de student op de rekening te hebben. Hierin is GetCrewDone echter afhankelijk van de derdenpartij waar GetCrewDone mee werkten kan het voorkomen dat het langer duurt. Mocht de uitbetaling langer duren en hierdoor schade ontstaan, is GetCrewDone van iedere aansprakelijkheid uitgesloten.

7.3 Om de betalingen te kunnen faciliteren werkt GetCrewDone samen met OnlinePaymentPlatform. Gebruikers van GetCrewDone zijn hiervan ook op de hoogte en geven toestemming dat GetCrewDone gegevens met de betalingsprovider mag delen en andersom. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een derdenrekening.

7.4 De wallet waarin het krediet in 2021 werd geüpload zodat een bedrijf gerechtigd is om opdrachten op GetCrewDone te plaatsen is uitsluitend bedoelt als plaatsing fee. Vanuit de wallet kan de student niet worden uitbetaald. Eventuele restitutie van het krediet in de wallet is niet mogelijk.

7.5 De partner fee van €1,- die betaald wordt bij iedere transactie is bedoeld voor het dekken van de transactie- en administratiekosten. Deze partner fee is verplicht vanuit onze betalingspartner OnlinePaymentPlatform.

Artikel 8 leeftijdsgrens gebruikers

Het persoonlijke GetCrewDone-platform is niet bedoeld voor personen jonger dan 16jaar, tenzij er toestemming wordt verleend door de wettelijk vertegenwoordigers. Wanneer de gebruiker zichzelf aanmeldt, verklaart de gebruiker daarmee dat hij 16 jaar of ouder is en toestemming heeft gekregen van zijn/haar wettelijk vertegenwoordigers. Op GetCrewDone berust geen verplichting om dit te controleren en is van elke aansprakelijkheid uitgesloten.

Artikel 9 Gebruiksrecht Gebruikers

9.1 Elk gebruik van de website en/of het platform, de daarop geplaatste gegevens en/of de door de website en/of platform van GetCrewDone verstrekte gegevens geschiedt voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

9.2 De gebruiker zal zich dusdanig opstellen en gedragen zoals dat van een zorgvuldige en verantwoordelijke internetgebruiker mag worden verwacht.

9.3 De gebruiker is gehouden alle van toepassing zijnde (privacy)wet- en regelgeving na te leven evenals de onderhavige algemene gebruikers voorwaardenen de overige door GetCrewDone gestelde voorwaarden.

Artikel 10 Onrechtmatig gebruik website

10.1 Het is de gebruiker niet toegestaan om de website en/of platform en de daarop geplaatste gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan in deze algemene voorwaarden omschreven. Dit betekent onder meer dat de gebruiker zich dient te houden aan de navolgende bepalingen.

10.2 Het is verboden voor gebruikers om de website en/of platform van GetCrewDone te gebruiken voor het plaatsen van commerciële berichten en/of boodschappengericht op het bereiken van grote groepen personen mits dit niet is goedgekeurd door een medewerker van GetCrewDone.

10.3 Daarnaast is het de gebruiker niet toegestaan om de website en/of platform, de daarop geplaatste gegevens en/of de door de website en/of platform verstrekte gegevens te bewerken, te reproduceren, te vermenigvuldigen, te verspreiden, te verzamelen of te publiceren, tenzij uit informatie op of functionaliteit van de website blijkt dat dit wel is toegestaan.

10.4 Verder is het de gebruiker niet toegestaan (het gebruik van) de website en/of platform te verstoren, dan wel de website en/of platform te gebruiken voor:

10.4.1 het plaatsen, verveelvoudigen, op enigerlei wijze verspreiden of openbaar maken van gegevens en informatie waartoe hij niet bevoegd is, waartegen derden bezwaar zouden kunnen hebben, dan wel waarmee inbreuk wordt gemaakt op enig (intellectueel eigendoms)recht;

10.4.2 het plaatsen, verveelvoudigen, op enigerlei wijze verspreiden of openbaar maken van gegevens en informatie, waarvan de inhoud in strijd met de goede zeden kan worden geacht zulks ter beoordeling van GetCrewDone;

10.4.3 het plaatsen, verveelvoudigen, op enigerlei wijze verspreiden of openbaar maken van gegevens en informatie die niet op de waarheid berusten, zulks ter beoordeling van GetCrewDone;

10.4.4 illegale aangelegenheden en/of doeleinden.

10.5 Tot slot is het de gebruiker niet toegestaan andere gebruikers van de website en/of platform te hinderen in het gebruik van de website en/of platform, dan wel aan (de website en/of platform van) GetCrewDone, haar gebruikers en/of derden schade toe te brengen. Hieronder wordt onder meer verstaan:

10.5.1 het schenden van de veiligheid of beveiliging van (de website en/of platform van) GetCrewDone, dan wel het ondernemen van pogingen daartoe, zulks in de ruimste zin des woords;

10.5.2 het wijzigen, wissen of onbruikbaar maken van op de website en/of platformgeplaatste gegevens, zulks in de ruimste zin des woords;

10.5.3 Het zich toegang verschaffen tot data die niet voor hem zijn bedoeld;

10.5.4 Het inloggen op een account waartoe de gebruiker niet is bevoegd;

10.5.5 Het kopiëren of op enige wijze aanpassen of wijzigen van de door GetCrewDone ten behoeve van de website en/of platform.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 GetCrewDone heeft de website en het platform met de grootst mogelijke zorg gerealiseerd. GetCrewDone is niet gehouden voorafgaand aan het plaatsen van gegevens de juistheid daarvan te controleren.

11.2 Ten aanzien van gegevens die van GetCrewDone zelf afkomstig zijn, geldt dat deze afkomstig zijn van bronnen die als betrouwbaar kunnen worden aangemerkt, maar dat voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens door GetCrewDone niet kan worden ingestaan. Daarnaast kunnen de gegevens op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd of verwijderd.

11.3 GetCrewDone is nimmer aansprakelijk voor de juistheid en/of volledigheid van(de inhoud van) de website en/of het platform en de daarop geplaatste gegevens en/of op de website en/of platform verstrekte gegevens.

11.4 Om gebruik te kunnen maken van een GetCrewDone-account dient de gebruiker een eigen emailadres en een zelfgekozen wachtwoord in te stellen. GetCrewDone steltbepaalde veiligheidseisen aan dit wachtwoord om de veiligheid van de accounts van de gebruikers te kunnen waarborgen. De gebruiker is ten allen tijde zelfverantwoordelijk voor het veilig bewaren van de eigen inloggegevens.

11.5 GetCrewDone is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, kosten, gevolgen en vorderingen (daaronder begrepen eventuele vorderingen van derden en alle daarmee gepaard gaande schade, kosten en gevolgen) die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van de website en/of platform en/of de door of via de website en/of platform ontvangen of gepubliceerde gegevens.

Artikel 12 Toegang website en platform, storingen en onderbrekingen

12.1 GetCrewDone kan niet garanderen dat de website en het platform te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk is en is dan ook niet aansprakelijk voor eventueel te lijden (indirecte)schade ten gevolge van technische tekortkomingen, onderbrekingen en/of storingen in de toegang tot de website en het platform.

12.2 GetCrewDone zal zich ertoe inspannen eventuele technische tekortkomingen, onderbrekingen en/of storingen zo spoedig mogelijk te verhelpen.

12.3 Indien een onderbreking en/of storing wordt veroorzaakt door toerekenbaar handelen van een gebruiker of derde(n), komt alle daardoor geleden schade en/of gevolgen voor rekening en risico van de gebruiker en/of derde(n). De schade zal in dit geval verhaald worden op voornoemde persoon en/of personen.

12.4 GetCrewDone is gerechtigd (het gebruik van) de website en/of platform al dan niet tijdelijk buiten gebruikte stellen, te beperken en/of te beëindigen zonder alsdan op enigerlei wijze aansprakelijk te zijn voor de hieruit voortvloeiende schade.

Artikel 13 Virusprotectie

GetCrewDone is niet aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht door mogelijke virussen, wormen, bots, Trojaanse paarden enzovoort indien deze, ondanks de door GetCrewDone genomen voorzorgsmaatregelen, op de website en/of platform en/of in de door haar gebruikte elektronische communicatiemiddelen (zoals bijvoorbeeld nieuwsbrieven en informatiebulletins) voorkomen. GetCrewDone is evenmin aansprakelijk indien de website en/of platform wordt gehackt of gekraakt, zulks in de ruimste zin des woords, waardoor bijvoorbeeld de website en/of platform (tijdelijk) niet toegankelijk is, dan wel het persoonlijke gedeelte van het platform van de gebruiker in handen van derden komt en/of door derden wordt gewijzigd.

Artikel 14 Contacten en derden

14.1 GetCrewDone tracht met behulp van haar website en/of platformbedrijven in contact te brengen met gebruikers. GetCrewDone kan niet garanderen dat deze bedrijven bevoegd zijn tot het sluiten van een overeenkomst en/of het aangaan van rechtsbetrekkingen. Indien en voor zover met behulp van de website en/of diensten van GetCrewDone contact tot stand komt en dit contact tot enige overeenkomst en/of rechtsbetrekking tussen gebruiker en (één of meer) derde(n)/opdrachtgever(s) leidt, is GetCrewDone daarbij nimmer als partij betrokken.

14.2 GetCrewDone is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, kosten en gevolgen voortvloeiend uit de contactentussen gebruikers en bedrijven, en de tussen hen gemaakte afspraken en/of gesloten overeenkomsten en/of aangegane rechtsbetrekkingen. Ook niet wanneer deze contacten tot stand zijn gekomen aan de hand van door GetCrewDone uitgevoerde handelingen. Daarnaast is GetCrewDone nimmer aansprakelijk voor het handelen en/of nalaten van haar gebruikers en/of bedrijven en/of aan haar verbonden derden.

14.3 Het is gebruikers niet bevoegd om zonder toestemming van GetCrewDone buiten het platform om contact te leggen met elkaar binnen één jaar na totstandkoming van contact via GetCrewDone. In bijzonder is het verboden een dienstbetrekking, uitbetaling of arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan tussenbeide partijen. Indien dit niet wordt nageleefd is GetCrewDone gerechtig een direct opeisbare boete á €2.000,- te innen.

Artikel 15 Gebruik (overige) gebruikers

15.1 GetCrewDone spant zich in alle redelijkheid in de website en/of platform te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik en misbruik. GetCrewDone kan echter niet garanderen dat derden (daaronder tevens haar gebruikers begrepen) de website en/of platform (en de daarop geplaatste gegevens)niet onrechtmatig zullen gebruiken en/of misbruiken en is ter zake niet aansprakelijk.

15.2 Daarnaast is GetCrewDone op geen enkele wijze aansprakelijk voor de niet, niet volledige of niet correcte naleving van de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden door haar gebruikers, overige door GetCrewDone gestelde voorwaarden en/of de geldende de wet- en regelgeving (waaronder de privacywetgeving).

Artikel 16 Intellectueel eigendomsrecht

16.1 Alle intellectuele eigendomsrechten die, in de breedste zin, verband houden met de diensten, de website en het platform komen toe aan GetCrewDone en de aan haar gelieerde ondernemingen.

16.2 Het is niet toegestaan de website en/of platform dan welonderdelen van de website en/of platform zonder uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van GetCrewDone te (laten) verveelvoudigen, distribueren of openbaar te(laten) maken, op welke wijze en in welke vorm dan ook.

16.3 Bij gebruikmaking van het GetCrewDone platform kunnennieuwe rechten van intellectuele eigendom ontstaan, bijvoorbeeld rechten die verbonden zijn met de door jonge talenten aangedragen oplossingen. Door gebruik te maken van het GetCrewDone platform erkent de gebruiker dat dergelijke rechten van intellectuele eigendom automatisch toekomen aan het bedrijf dat de opdracht(en) op het platformgeplaatst heeft.

16.4 Voor zover de in het vorige lid bedoelde rechten van intellectuele eigendom van rechtswege bij een gebruiker komen te liggen, is deze gebruiker verplicht deze rechten over te dragen aan het betrokken bedrijf en verleent daarvoor een volmacht op eerste verzoek. Tevens omvat deze overdracht alle aanspraken op vergoedingen, licenties of royalties of andere persoonlijke rechten en nevenrechten van welke aard dan ook.

16.5 Voor zover een of meer rechten zoals hierboven bedoeld niet overdraagbaar zijn of niet rechtsgeldig overgedragen zijn krachtens bovenstaande, verleent de gebruiker aan het betrokken bedrijf een eeuwigdurende, onbeperkte, overdraagbare en exclusieve licentie tot exploitatie van het materiaal waarop de rechten van intellectuele eigendom rusten. Voorts zullen de gebruiker en het betrokken bedrijf alles in het werk stellen om alsnog een rechtsgeldige overdracht van deze rechten te realiseren.

16.6 Het bepaalde in leden 3, 4 en 5 van dit artikel geldt ongeacht of de gebruiker een vergoeding of beloning heeft ontvangen voor de uitgevoerde opdracht(en).

16.7 Indien bovenstaande lid 2 wordt geschonden, is GetCrewDone behoudens een boete van €1.500,- per dag op te leggen aan de betreffende partij welke de bepalingen in lid 2 schendt.

Artikel 17 Naleven algemene gebruikersvoorwaarden en wet- en regelgeving

Ingeval de gebruiker zijn verplichtingen uit de onderhavige algemene gebruikersvoorwaarden, dan wel de geldende wet- en regelgeving en/of overige door GetCrewDone gestelde voorwaarden niet nakomt en/of naleeft is hij volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade, kosten, gevolgen en vorderingen (daaronder begrepen eventuele vorderingen van andere gebruikers en alle daarmee gepaard gaande schade, kosten en gevolgen), zulks in de ruimste zin des woords. De gebruiker is dan gehouden de door hemgemaakte schade te vergoeden aan GetCrewDone.

Artikel 18 Geschillen en toepasselijk recht

18.1 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

18.2 Op een met gebruiker gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslechtdoor uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland.

18.3 Indien een deel van de voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan tast dit de overige bepalingen in de algemene voorwaarden niet aan.

18.4 Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat partijen op dat punt voor ogen hadden.